ANBI-gegevens Stichting Humanistisch Thuisfront
 
A. Algemene gegevens

Naam ANBI:                                                 Stichting Humanistisch Thuisfront
Telefoonnummer:                                         0613382996
RSIN/Fiscaal nummer:                                 29.58.028
Website adres:                                             www.humanistischhuisfront.nl
E-mail:                                                          info@humanistischthuisfront.nl
 
Adres:                                                          Amersfoortseweg 59
                                                                    3712 BB Huis ter Heide
 
Postadres:                                                   Amersfoortseweg 59
                                                                    3712 BB Huis ter Heide
 
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 leden:
De Heer J. Geurts(voorzitter)
De heer J.A.W. Iseger (penningmeester)
De heer W.H. Heij (secretaris)
De Heer A. Hornis(bestuurslid)
 
C. Doelstelling/visie
Het Humanistisch Thuisfront is een thuisfrontorganisatie die zich richt op het bevorderen van optimale mogelijkheden voor de geeste­lijke zorg, bijstand en hulp aan mili­tairen, oud-militairen en veteranen in nauwe samenwerking met de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging Defensie. In relatie daarmee stimuleert en activeert het Humanistisch Thuisfront zinvolle ontspanning en activiteiten. De doelgroep zijn militairen en veteranen in de brede zin van het woord, dus ook zij die nog in actieve dienst zijn en worden uitgezonden of uitgezonden zijn geweest en hun thuisfront.
 
D. Beleidsplan
Het (met name financieel) steunen van projecten in met name militaire te­huizen die specifieke steun verdienen vanuit de humanistische grondbeginselen: 
  • Bijv. tentoonstellingen, (ontspannings)activiteiten, zorgprojecten, cur­sussen.
Het steunen van de werkzaamheden van de Dienst Humanis­tische Gees­telijke Verzorging Krijgsmacht(DHGVK): 
  • Bijv. materiële steun bij uit­zendingen naar het buitenland in VN of NAVO verband
Het steunen van projecten in het kader van de relatie tussen het Humanistisch Verbond(HV) en Defensie: 
  • Steun onderzoeksprojecten, publicaties etc.
Het stimuleren van activiteiten en bundelen van kennis, informatie etc. van men­sen, die als humanist betrokken (wil­len) zijn bij de krijgsmacht. 
N.B. Het Humanistisch Thuisfront steunt (financieel) alleen niet-structurele projecten en activiteiten.
 
E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs voor hun functie gemaakte onkosten.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.
 
F. Verslag Activiteiten
Jaarlijks terugkerende activiteiten:
Contact onderhouden en samenwerking bevorderen met humanistische organisaties die zich bezighouden met vrede en veiligheid in relatie tot Defensie;
Het Humanistisch Thuisfront participeert samen met het Nationaal Katholiek Thuisfront en het Protestants Interkerkelijk Thuisfront in de Stichting Landelijke Thuisfronten;
Het Humanistisch Thuisfront participeert in de Raad van Advies van de Stichting Home Base Support, die op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland militaire tehuizen exploiteert.
 
G. Financiële verantwoording
Het Humanistisch Thuis­front beschikt over eigen financiële middelen en heeft geen actief beleid voor fondsenwerving.
De stichting ontvangt incidenteel legaten.
De meest recente verkorte staat van baten en lasten van de Stichting Humanistisch Thuisfront kunt u hier zien.